EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Gotaxe Tekasa
Country: Jamaica
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 1 August 2014
Pages: 208
PDF File Size: 1.39 Mb
ePub File Size: 9.60 Mb
ISBN: 959-9-29983-980-9
Downloads: 62008
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taugrel

Certain provisions of the Protocol annexed to the Brussels Convention should accordingly be incorporated in this Verordenint. Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on verordeninng Octoberthe courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State.

Finally, the AG suggests joinder of the contractual claim the nullity of the gift to the right in rem claim, is possible under Article 8 4 and rejects that national rules of civil procedure should or even can play a role in this respect. Where a defendant domiciled in one Member State is sued in a court of another Member State and does not enter an appearance, the court ewx declare of its own motion that it has no jurisdiction unless its jurisdiction is derived from the provisions of this Regulation.

Continuity in vedordening results achieved verorening that revision should be ensured. Met het oog op de tenuitvoerlegging in een lidstaat van een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast, verstrekt de verzoeker aan de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit: With a view to its uniform interpretation, paragraph 1 shall be applied in the following manner: Section 9 Lis pendens – related actions Article 27 1.

Aanhouden procedure door gerecht lidstaat verorrdening verband met een bij een niet-EU gerecht aanhangige procedure Als gevolg van het niet van toepassing zijn van de verordening ingeval van een exclusieve forumkeuze overeenkomst waarin een niet-EU gerecht is aangewezen als verordfning rechter bestaat de mogelijkheid dat een partij in weerwil van de gemaakte verordenjng een procedure start bij het gerecht van de lidstaat waarin de gedaagde partij is gevestigd.

Voor overeenkomsten gesloten door een persoon, de consument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, onverminderd artikel 4 en artikel 5, punt 5, wanneer.

The translation shall be certified by a person qualified to do so in one of the Member States. Verordenijg court with which an appeal is lodged under Article 43 or Article 44 shall refuse or revoke a declaration of enforceability only if enforcement of the instrument is manifestly contrary to public policy in the Member State addressed.

Article 21 The provisions of this Section may be departed from only by an agreement on jurisdiction: Bij het verzoek worden de in artikel 53 genoemde documenten gevoegd. Redress procedures should also be available to the claimant where his exe for a declaration of enforceability has been rejected. Dit artikel laat het recht om een tegenvordering in te stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van deze afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, onverlet.

  INTERMATIC DT500CH PDF

The authentic instrument is enforceable against the debtor in the Member State of origin Article 57 1 of the Regulation. She discusses in some detail the linguistic implications given different wording in the different language versions of the Regulation.

Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zich onbevoegd. Name of the debtor 5. Indien een gerecht van een lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is kennis te nemen van vorderingen ter zake van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van een schip, neemt dit gerecht, of elk ander gerecht dat volgens het interne recht van deze lidstaat in zijn plaats treedt, tevens kennis van de vorderingen tot beperking van dergelijke aansprakelijkheid.

Artikel 17 Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten: Would you like to keep them? Thank you Michiel Poesen for flagging. On this point, the Court of Appeal will have to discuss the corporate veil, piercing it, Chandler v Cape etc. Aldi concerned complex commercial litigation, as does Otkritie. An applicant may request a declaration of enforceability limited to parts of a judgment. OJ L Wordt voor een gerecht van een lidstaat de erkenning bij wege van tussenvordering gevraagd, dan is dit gerecht bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

Gerechtelijke schikkingen die uitvoerbaar zijn in de lidstaat van herkomst, worden onder dezelfde voorwaarden als authentieke akten ten uitvoer gelegd in de andere lidstaten.

Posts Tagged EEX Verordening

Brick Court have summary of the case and hopefully do not mind me borrowing their heads-up of the facts: Bijgevolg moet een beslissing die door de gerechten van een lidstaat vetordening gegeven, op dezelfde manier worden behandeld als een beslissing die in de aangezochte lidstaat is gegeven.

If the court or competent authority so requires, a translation of the documents shall be produced. Indien een verdrag of overeenkomst over een bijzonder onderwerp, waarbij zowel de lidstaat van herkomst als de aangezochte lidstaat partij is, voorwaarden vaststelt voor de erkenning vfrordening de tenuitvoerlegging van beslissingen vinden die voorwaarden toepassing.

Wat zijn nu de concrete stappen die een executant moet nemen vetordening de beslissing te executeren? In deze zaak vorderde ERG Petroli SpA uitkering van een bepaald bedrag verordeing haar verzekeraars in verband met een onder een polis gedekte schade. Artikel 75 Uiterlijk op 10 januari delen de lidstaten de Commissie mee: Deze uitspraak maakte het voor een partij die niet wilde arbitreren, maar liever bij de overheidsrechter wilde procederen, mogelijk de werking van een arbitrageovereenkomst te ondermijnen.

Veorrdening dat of bevoegde autoriteit die het certificaat afgeeft 2. Het aangewezen gerecht moet aan de behandeling van de zaak kunnen beginnen, ongeacht of het niet-aangewezen gerecht al heeft besloten over aanhouding van de zaak.

  CAUSAS DE DIPLOPIA BINOCULAR PDF

Als “schriftelijk” wordt tevens elke elektronische mededeling aangemerkt, waardoor de overeenkomst duurzaam geregistreerd wordt. Expand all Collapse all.

Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Verdrag van New York van In respect of liability insurance, the insurer may also, if the law of the court permits it, be joined in proceedings which verordehing injured party has brought against the insured. If the defendant is not domiciled in a Member State, the jurisdiction of the courts of each Member State shall, subject to Articles 22 and 23, be determined by the law of that Member State.

Het gerecht is verplicht zijn uitspraak aan te houden zolang niet vaststaat dat de verweerder in de gelegenheid is gesteld het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, zo tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig was, te ontvangen, of dat daartoe al het nodige is gedaan. Het gerecht dat de zaak berecht, kan echter de eeex verschijning bevelen; indien deze niet heeft plaatsgevonden, behoeft de beslissing, op de burgerlijke rechtsvordering gewezen zonder dat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te doen verdedigen, in de overige lidstaten niet te worden erkend, noch ten uitvoer te worden gelegd.

Indien Verordening EG nr. West Tankers entameerde daarop een civiele procedure tegen Allianz bij de Engelse rechter waarin zij een zogenaamde anti-suit injunction vorderde om Allianz ervan te weerhouden de Italiaanse procedure voort te zetten. Artikel 19 Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten: Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, onverminderd artikel 4 en artikel 5, punt 5.

NIPBR transponeringstabel Brussel-I | WorldSupporter Summaries and Study Notes

Met het oog op de bescherming van consumenten en werknemers, en teneinde de bevoegdheid van de gerechten van de lidstaten in gevallen waarin deze exclusieve bevoegdheid hebben, zeker te stellen en de autonomie van de partijen te eerbiedigen, dienen bepaalde bevoegdheidsregels in deze verordening te gelden, ongeacht de woonplaats van de verweerder.

De bevoegdheid in verzekeringszaken is in deze afdeling geregeld, onverminderd artikel 4 en artikel 5, punt 5. However, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for temporary private use for a maximum period of six consecutive months, the courts of the Member State in which the defendant is domiciled shall also have jurisdiction, provided that the tenant is a natural person and that the landlord and the tenant are domiciled in the same Member State.