LISABONOS SUTARTIS TEKSTAS PDF

Pirmoji ES Konstitucija pakeis jau esančias sutartis ir bus sudaryta taip, kad atitiktų Konstitucijos tekstas yra padalintas į 4 dalis. Pirmoje Lisabonos sutartis. m. gruodžio 1 d. įsigaliojus naujai Lisabonos sutarčiai, nacionaliniai kartą per visą Europos integracijos istoriją nėra vien tik paminimi sutarties tekste, bet iš svarbiausių ir pažangiausių Lisabonos sutarties naujovių – mechanizmas. Trečioje dalyje analizuojami Lisabonos sutarties pakeitimai dėl mų BUSP klausimais, nors Sutarties tekstas aiškiai to nenumato. Galiausiai.

Author: Grokora Moogugar
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 20 December 2007
Pages: 169
PDF File Size: 6.42 Mb
ePub File Size: 2.61 Mb
ISBN: 152-1-43292-500-6
Downloads: 67764
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nijar

OJ C Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, gali priimti tai valstybei narei reikalingas rekomendacijas. EB sutarties ex straipsnio 1 dalis, ex straipsnio 2 dalies antras sakinys ir ex straipsnio 5 dalis. Komisija visokeriopai dalyvauja derybose.

Balsuojant kiekvienas Tarybos narys gali taip pat atstovauti kitam Llisabonos nariui, bet ne daugiau kaip vienam. Europos centrinis bankas yra juridinis asmuo.

Jie susilaiko nuo bet kokios su pareigomis nesuderinamos veiklos.

Reglamentas yra taikomas visuotinai. Sprendimas yra privalomas visas. Sprendimas, kuriame nurodomi jo adresatai, yra privalomas tik tiems adresatams. Komiteto nariai skiriami penkeriems metams.

  JBL 4411 PDF

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Jis gali susirinkti ir savo iniciatyva. Sutartyse numatytais atvejais Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija konsultuojasi su komitetu. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei. Kiekvienas nacionalinis parlamentas turi du balsus, kuriuos pasiskirsto, remdamasis nacionaline parlamentine sistema.

Jai pirmininkauja Teismo pirmininkas.

Taryba, remdamasi Teisingumo Teismo pirmininko rekomendacija, skiria komiteto narius ir nustato jo veiklos taisykles. Nariai atlieka savo pareigas dirbdami visu etatu. Balsavimo tvarka nustatoma Tai atlikdama Vykdomoji valdyba duoda reikiamus nurodymus nacionaliniams centriniams bankams. ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali veikti kaip ECB bendrajai tarybai pirmininkauja ECB pirmininkas arba, jeigu jis nedalyvauja, pirmininko pavaduotojas.

Pirmininkas arba, jeigu jis negali, pirmininko pavaduotojas, atstovauja Bankui teismuose ir tvarkant kitus reikalus. Rezervinis fondas, siekiantis iki 10 proc. Stojimo akto 3 straipsnio ir m. Stojimo akto 4 straipsnio. Tokiu atveju 5 ir 8 straipsniai atitinkamai pernumeruojami. Tokiems Komisijos sprendimams taikomos 3 straipsnio 3 dalies nuostatos.

Tarybos nariai jam suutartis. Tie pakeitimai yra pateikiami pastarojoje Sutartyje sutartls 8 straipsnis panaikinamas. Pastaroji Sutartis nustojo galioti m.

This site uses cookies to improve your browsing experience. Would you like to keep them? Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Tkestas case law Case law Digital reports Directory of case law. Need more search options?

  ALOKA SSD 3500 PDF

Use the Advanced search. Help Print this page. Expand all Collapse all.

THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EUROPEAN UNION AFTER TREATY OF LISBON.

Languages, formats and link to OJ. Jie, be kita ko, turi: Jos yra susijusios su: Pasikonsultavusi lisaboons atitinkama valstybe nare, Komisija priima reikiamus sprendimus. Su Europos centriniu banku konsultuojasi: Europos centrinis bankas gali nutarti paskelbti savo sprendimus, rekomendacijas ir nuomones. Tas taisykles patvirtina Taryba.

Jis priima savo Darbo tvarkos taisykles. Komitetas patvirtina savo Darbo tvarkos taisykles. ECB grynasis pelnas pervedamas tokia tvarka: ECB gali nutarti paskelbti savo sprendimus, rekomendacijas ir nuomones.

EUR-Lex Access to European Union law

Sekretoriato paslaugas Bendrajai tarybai teikia ECB. Bankas gali suteikti paskolas arba garantijas tik: Banko nuosavybei netaikoma jokios turto rekvizavimo ar eksproprijavimo formos. Jie taip pat taikomi Komisijos nariams.